Standpunt van de Europese Unie over de blokkade

Standpunt van de Europese Unie over de blokkade

Naar aanleiding van het debat over de VS-blokkade tegen Cuba in de Algemene vergadering van de VN op 1 november ’17, gaf ook de Europese Unie haar standpunt weer. Hier volgt een eigen (dus niet geautoriseerde)  vertaling.

Mijnheer de Voorzitter, 
Ik heb de eer u toe te spreken in naam van de Europese Unie en haar lidstaten.
De kandidaat-landen van voormalig Joegoslavië, de Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en verder Albanië, de landen van het Stabilisatie- en Associatieproces en potentiële kandidaten Bosnië en Herzegovina, en het Europese Vrijhandelsassociatie-land Liechtenstein, lid van de Europese Economische samenwerkingszone, sluiten zich bij dit standpunt aan.
Het economisch, commercieel en financieel embargo van de Verenigde Staten tegen Cuba heeft een schadelijk impact op de economische situatie van het land en beïnvloedt negatief de levensstandaard van het Cubaanse volk. Het herstel en de heropbouw na de verwoestende doortocht van de orkaan Irma deze herfst wordt zo nog bemoeilijkt. Buitenlandse handel en investeringen spelen een cruciale rol om het land op weg te zetten naar duurzame groei. Daarom is de EU van mening dat de opheffing van het embargo een opening van de Cubaanse economie kan vergemakkelijken en dit ten voordele van het Cubaanse volk.
De EU gelooft dat positieve veranderingen in Cuba het best bewerkstelligd worden door een nauwere betrokkenheid op alle niveaus -regering, economie, burgers-, maar ook via uitwisselingen van mens tot mens. Daarom betreuren we ten zeerste dat de nieuwe VS-Administratie haar voornemen heeft aangekondigd om de beperkingen van de VS-relaties met Cuba opnieuw in te voeren: het voorstel om individuele reizen op eigen initiatief te beperken, vermindert niet alleen de mogelijkheid tot contact met het Cubaanse volk, maar treft ook de beginnende Cubaanse privésector, die het meest profiteert van deze individuele bezoeken.
Naast de schadelijke impact van het embargo voor de gewone Cubanen, schaden de unilateral VS-sancties en andere unilaterale administratieve en juridische maatregelen ook de economische belangen van de EU. 
We hebben ons kordaat en onophoudelijk verzet tegen zulke maatregelen omwille van hun extraterritoriaal impact op de Europese Unie, wat in strijd is met de algemeen aanvaarde regels van de internationale handel. We kunnen niet aanvaarden dat de unilateraal opgelegde maatregelen onze economische en commerciële relaties met Cuba verstoren. Daarom heeft de EU-Ministerraad een regelgeving en een gemeenschappelijk actie aangenomen om EU-burgers, -ondernemingen en -ngo’s die in Cuba verblijven, werken of projecten hebben, te beschermen tegen buitensporige inmenging en problemen. 
Van cruciaal belang is dat de Verenigde Staten de overeenkomst tussen de EU en de VS, bereikt op de top van Londen mei 1998, ten volle respecteren en naleven.  Dit akkoord behelst opschorting van artikels III en IV van de Wet Helms-Burton, een toezegging door de VS-regering om extraterritoriale wetten van deze aard in de toekomst tegen te houden, en een consensus mbt een verscherpte bescherming van investeringen.  
Mijnheer de Voorzitter,
Volgens de EU zijn open deuren en grotere betrokkenheid de manier om met Cuba om te gaan. Vandaag vieren we de start van de voorwaardelijke toepassing van het EU-Cuba Verdrag voor Politieke Dialoog en Samenwerking, dat vorig jaar ondertekend werd. Het biedt een nieuw en sterk wettelijk fundament voor onze bilaterale samenwerking. Tevens legt het een agenda vast voor een kritisch engagement met Cuba, dat ons toelaat Cuba te ondersteunen en te begeleiden op haar weg naar hervorming en modernisering.
We zullen de dialoog en de samenwerking versterken ook met betrekking tot thema’s waarover we nog fundamentele verschillen hebben. Met die bedoeling voorziet het Verdrag in een dialoog over mensenrechten, als essentiële peiler van onze relatie.
We herhalen onze oproep aan de Cubaanse regering om haar burgers de international erkende burgerlijke, politieke en economische rechten en vrijheden te verlenen, met inbegrip van de vrijheid van vereniging, van meningsuiting en de vrije toegang tot informatie; we roepen op om de VN-Conventie over economische, sociale en culturele rechten te ratificeren en -in navolging van het bezoek van de VN-Speciale rapporteur voor mensenhandel- ook andere rapporteurs naar Cuba uit te nodigen. 
In tegenstelling tot de Cubaanse verwezenlijkingen in de gezondheidszorg en het onderwijs, verhindert de trage vooruitgang van de economische modernisering de economische ontwikkeling van Cuba. In deze context roepen we op om de economische en sociale hervormingen uit te breiden en toe te passen in overeenstemming met de hoofdbekommernissen van de Cubaanse bevolking.
Met het EU-Cuba Verdrag voor Politieke Dialoog en Samenwerking biedt de EU Cuba een samenhangend en betrouwbaar partnerschap aan, ter ondersteuning van economische en sociale veranderingen, duurzame ontwikkeling en gezamenlijke oplossingen voor de grote uitdagingen; tegelijk blijft de EU de democratie en het respect voor mensenrechten aanmoedigen.
Het is onze overtuiging dat het VS-embargo niets doet om deze doelstellingen te bevorderen en deze zelfs in de weg staat. Tegen deze achtergrond stemmen de lidstaten van de Europese Unie unaniem voor de ontwerpresolutie.

Originele Engelse versie: http://eu-un.europa.eu/eu-explanation-vote-united-nations-general-assembly-embargo-imposed-usa-cuba/