CD&V, GROEN - ECOLO, PVDA-PTB, VOORUIT, DÉFI, PS veroordelen de VS-blokkade tegen Cuba

Politieke Parrtijen Standpunten Bloikkade

Welke politieke partijen zijn bereid om actief de VS onder druk te zetten m.b.t. de blokkade van Cuba?

Welke zijn bereid om de Belgische banken te verplichten betalingen naar Cuba uit te voeren?

Dat wilden we weten en daarom legden we in aanloop naar de komende verkiezingen aan alle democratische partijen een aantal stellingen voor. 
De respons was onverwacht groot. Acht partijen antwoordden, zeven partijen deden de moeite om in de drukke pre-electorale periode de stellingen te beoordelen. Zes partijen voegden er bovendien een aanvullende commentaar aan toe.

Wat leert ons deze bevraging?

Wij nemen initiatiefCD&V, GROEN - ECOLO, PVDA-PTB, VOORUIT, DÉFI en PS veroordelen de VS-blokkade tegen Cuba.  CD&V en DÉFI gaven geen antwoord op de specifieke vragen die we stelden. Wel verwijst CD&V naar de steun van de EU voor de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN die de blokkade veroordeelt. De overige partijen engageren zich om de VS duidelijk te maken dat ze zich tegen de blokkade verzetten. Zij zijn bereid om binnen de Europese Unie initiatief te nemen om de Europese actoren die economische relaties met Cuba aangaan, beter te beschermen tegen mogelijke sancties en boetes van de VS. Zij zijn zelfs bereid om hierover een klacht bij de Wereld Handelsorganisatie neer te leggen. GROEN-ECOLO zeggen zelfs expliciet dat zij dit onderwerp bij eventuele regeringsonderhandelingen op tafel zullen leggen. 
CD&V, GROEN - ECOLO, PVDA-PTB, VOORUIT, DÉFI en PS onderschrijven tevens de volgende stelling: “België zal op korte termijn bij de VS aandringen om Cuba onmiddellijk te schrappen van de lijst van landen die het terrorisme steunen. België zal binnen de EU de nodige initiatieven nemen om hiertoe gezamenlijk aan te dringen bij de VS”. 
In hun commentaren wijzen CD&V, GROEN-ECOLO en VOORUIT op de noodzaak om initiatieven over deze thema’s af te stemmen met Europese partners, “zodat we vanuit Europa met 1 stem kunnen spreken” (CD&V). VOORUIT verwoordt het zo: “…ons standpunt is dat dat wij er steeds naar streven dat België op zoek gaat naar Europese partners om deze initiatieven te nemen en we dit niet unilateraal zullen doen”.
GROEN-ECOLO en DÉFI geven verder aan dat de houding van ons land tegenover Cuba bepaald wordt door het Akkoord voor Politieke Dialoog en Samenwerking dat door de EU en Cuba in 2019 werd geratificeerd. 

Alle deze partijen veroordelen de houding van de banken die onnodig betalingen naar of van Cuba, of met een verwijzing naar Cuba blokkeren. Zij vinden -in overeenstemming met de European Banking Authority- dat de toezichthoudende minister en de Nationale Bank van België een striktere controle op deEngagmenten Partijen banken  moeten uitoefenen, en waar nodig maatregelen dienen te treffen, zodat niet langer onnodig betalingen naar of van Cuba, of met een verwijzing naar Cuba worden geblokkeerd. Als bewijs van hun actiebereidheid geeft PVDA-PTB een overzicht mee van de mondelinge en schriftelijke vragen waarmee de partij de laatste jaren de verantwoordelijke ministers ter verantwoording heeft geroepen, wat trouwens ook Vooruit en CD&V hebben gedaan.

Niet geheel verwonderlijk -gelet op het algemeen beeld over Cuba- is het feit dat vier partijen hun bezorgdheid over de mensenrechten in Cuba uitspreken. GROEN-ECOLO verwoordt het zo: “ Onze partij heeft echter ook altijd de schendingen van de fundamentele vrijheden van de Cubaanse bevolking veroordeeld, waaronder het recht op vreedzame meningsuiting… We moedigen ruimte voor dialoog aan”. CD&V verwijst naar de resolutie over Cuba die op 29 februari 2024 door het Europees parlement met haar steun werd aangenomen, Deze resolutie is heel kritisch en vraagt zelfs de opschorting van het Verdrag voor Politieke Dialoog en Samenwerking. DÉFI stipt aan dat de veroordeling van de blokkade Cuba niet vrijpleit om een einde te stellen aan de vervolging van politieke tegenstanders. Deze partij betreurt tevens dat Cuba de invasie van Rusland in Oekraïne nooit heeft veroordeeld.  
Met betrekking tot deze bekommernissen spreekt de Coördinatie Opheffing Blokkade zich niet uit. Onze platformtekst stelt duidelijk: “Men kan uiteenlopende meningen hebben over Cuba, maar dit belet niet dat we ons kunnen verenigen om de blokkade te veroordelen en de opheffing ervan te eisen”. 
Wel geloven wij dat de VS-blokkade een negatieve invloed heeft op de mensenrechten op Cuba. De kosten van de 60-jarige blokkade lopen op tot in de miljarden. Deze middelen heeft Cuba niet kunnen investeren in de economische en sociale ontwikkeling van het land en het welzijn van de bevolking, waardoor Cuba de basisrechten van de bevolking onvoldoende kan garanderen. Meer hierover kan je lezen in het artikel “Wat heeft de blokkade met de mensenrechten in Cuba te maken

Nog dit: N-VA beperkte zich tot volgend antwoord: “Onze partij heeft besloten niet aan uw bevraging deel te nemen”. MR en Open VLD reageerden helemaal niet. Hebben deze partijen schrik om een standpunt tegen de belangen van de VS of van onze banken in te nemen? Het blijft gissen, maar het is alleszins verwonderlijk voor deze partijen die de vrijhandel sterk verdedigen. .

In dit overzicht vindt u de concrete antwoorden die we van de politieke partijen ontvingen. Wij danken hen voor hun medewerking en hun initiatieven om zich tegen de blokkade van Cuba te blijven verzetten.